Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s názvom: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotnú schému tvorí 12 pilotných projektov, testujúcich nové modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy:

Pilotný projekt: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím

Cieľom projektu je zavádzať dostupné služby pre klientov a ich rodiny, podporovať funkčnosť rodiny, dosiahnuť maximálnu možnú mieru samostatnosti a nezávislosti človeka s mentálnym postihnutím. Problematika ľudí s mentálnym postihnutím je veľmi špecifická a je na ňu naviazaný špecifický druh a rozsah služieb regionálnej územnej samosprávy. Práve z dôvodu unikátnosti potrieb tejto skupiny ľudí je potrebné vytvoriť koncepciu obsahujúcu všetky špecifiká týchto skupín. Na príprave stratégie je nevyhnutné pracovať najmä so skupinami ľudí, ktoré majú v opatere človeka s mentálnym postihnutím, aby výsledná koncepcia a riešenia našli pochopenie a odozvu verejnosti. Zámerom je práve v spolupráci s verejným sektorom a dotknutými skupinami hľadať efektívne a najadresnejšie riešenia uľahčujúce život a poskytujúce maximálnu pomoc rodinám a ľuďom s mentálnym postihnutím.

Aktivity projektu budú pozostávať z analýzy situácie a potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín. Budú potrebné okrúhle stoly za účelom tvorby podkladových materiálov a následne návrhu Koncepcie. Na stretnutiach sa budú zúčastňovať zástupcovia verejného sektora, mimovládneho sektora a najmä obyvatelia kraja, ktorých sa problematika priamo dotýka. Súčasťou mapovania potrieb je aj dotazníkový prieskum. V ďalšej časti projektu bude dôležité spracovanie všetkých pripomienok do návrhu Koncepcie a následné predloženie Koncepcie na rokovanie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Všetky aktivity budú uskutočňované v spolupráci s našim hlavným partnerom Bratislavským samosprávnym krajom.

Hlavné výstupy

Kontaktné osoby:

-        Bratislavský samosprávny kraj:

-        ZPMP v SR:

Stiahnite si tlačovú správu:
- Tlačová správa o projekte Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím