Font Size

Layout

Cpanel

O projekte

Projekt Dôstojný život – právo, nie privilégium bol  podporený sumou 104976,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Cieľom projektu zameraného na ľudské práva Dôstojný život – právo, nie privilégium je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Zámerom projektu je nadviazať na prácu ZPMP v SR z minulého obdobia (iniciovanie reformy opatrovníctva v SR).

V rámci projektu plánujeme:

  • pripraviť odporúčania, ktoré napomôžu v implementačnej fáze pripravovaných legislatívnych zmien: návrh procesných predpisov konania o spôsobilosti na právne úkony; návrh odporúčania právnej úpravy opatrovníctva (štandardy kvality, spôsoby kontroly, etické pravidlá,...),
  • vypracovať manuál o procese pozbavovania spôsobilosti, ktorý bude dôležitým nástrojom pre rodiny, ako aj manuál týkajúci sa zodpovednosti za svoje konanie, zároveň ich vydať  ako publikácie a tiež v ľahkozrozumiteľnom jazyku easy to read,
  • ľudí s mentálnym postihnutím aktívne zapojiť  cez vzdelávacie programy a učiť ich preberať zodpovednosť za vlastný život,
  • spracovať návrh modelu celoživotnej komplexnej komunitnej starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím,
  • pokračovať v realizácii kampane na podporu presadzovania a dodržiavania práv ľudí s mentálnym postihnutím. Práve od nej si sľubujeme výraznú zmenu v akceptovaní ľudí s mentálnym postihnutím majoritou.


Dignified Life - Right not Privilege

The aim of the project is to continue on our previous work (initiative on reform of tutorship in Slovakia). We will prepare the recommendations, that would help in the implementation phase of preparing legislation changes: proposal of procedural decrees on hearing on legal act capacity; proposal on legal regulation on tutorship (quality standards, control mechanisms, ethical code,...). We will prepare the manual on process of removing of legal act capacity which should be important tool for families, as well as the manual on theme of personal responsibility. We will include people with intellectual disabilities in the process of accepting the responsibility for their own lives through the selfadvocacy meetings. We will work out the model of lifelong complex comunity based care of people with intelectual disability. We will promote the changes together with the target groups - in accordance with the aim - to respect and to exercise the rights of people with intelellectual disabilities. The supportive activity for promoting the important changes will be the campaign I do not want but I have to..

 

eea grants
OSF

 

Aktuality

Výstupy z okrúhlych stolov:
Výstupy z okrúhleho stola organizovaného dňa 16. 10. 2014
Výstupy z okrúhleho stola organizovaného dňa 22. 4. 2014

Pozvánky na seminár:

Pozvánky na okrúhly stôl:
Pozvánka na 2. okrúhly stôl k téme opatrovníctva
- Návratka
Pozvánka na 1. okrúhly stôl k téme opatrovníctva

Pozvánka na seminár:
Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie

Ľudské práva a  zodpovednosť za vlastné konanie

Ľudské práva a  zodpovednosť za vlastné konanie je názov seminára, ktorý zorganizovalo ZPMP v  SR v  dňoch 28. a  29. 11. v  Bratislave ako súčasť projektu Dôstojný život – právo, nie privilégium, o  ktorom sme informovali čitateľov v  minulom čísle.

Na seminári bola predstavená analýza prístupu k  zodpovednosti za svoje právne úkony ľudí s  mentálnym postihnutím, základné tézy účinnej ochrany a modelové ukážky zo životnej praxe. Konala sa zaujímavá diskusia, v  rámci ktorej sa hľadali odpovede na konkrétne otázky k  tejto citlivej téme. Seminár viedli JUDr. Zuzana Stavrovská a  JUDr. Et Bc. Maroš Matiaško, LL.M., hosťom boli pani Valentína Petrus z  NOS OSF a  JUDr. Roman Hrico z  Ministerstva spravodlivosti SR.

Seminár mal celoslovenský charakter a  zúčastnilo sa ho vyše 200 ľudí zo 102 organizácií.

Projekt Dôstojný život – právo, nie privilégium bol podporený sumou 104976,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu zameraného na ľudské práva Dôstojný život – právo, nie privilégium je Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a  národnej úrovni.

Kampaň

O kampani – www.nechcemalemusim.sk

Videoklipy

Vyrobili sme krátke videoklipy. Témou videoklipov je vplyv pozbavovania spôsobilosti na právne úkony na bežný život ľudí s mentálnym postihnutím. Prípravy a realizácie videoklipov sa ujal tím mladých autorov v zložení Vlasta Kubušová, Miroslav Král a Adam Felix. Do videoklipov obsadili známe herecké tváre – Judit Bárdos a Richarda Stankeho.

Články 

Petra potrebuje perspektívu
Prečo si nesmie kúpiť ani rožok?
Pohľad na konanie o spôsobilosť na právne úkony sa v poslednom období mení

Publikácia Toto je môj život

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 397 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Spoločne proti diskriminácii Projekty Aktuálne projekty Dôstojný život - právo, nie privilégium