Font Size

Layout

Cpanel

Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery

PhDr. Viera Záhorcová, Phd.

Súčasné trendy v oblasti včasnej starostlivosti prezentujú fakt, že včasná intervencia môže zásadne pomôcť dieťaťu dosiahnuť svoj potenciál, prispieť k začleneniu do spoločnosti a minimalizovať zdravotné postihnutie a jeho dôsledky.

Včasná intervencia v SR aktuálne nie je vymedzená ako samostatná koncepčná a komplexná interdisciplinárna forma pomoci, poskytovaná rodinám s dieťaťom, so zaostávajúcim alebo oneskoreným psychomotorickým vývinom, poskytovaná na jednom mieste tímom odborníkov. Problémy v SR sú aj s dostupnosťou tejto formy pomoci, rodiny s dieťaťom cestujú dlhé vzdialenosti, odchádzajú z rodinného kruhu opakovane a aj na dlhší čas. Nedostatočná dostupnosť je problémom aj pre kontinuálne poskytovanie pomoci, napr. pri nácviku rodiča realizovať aj v domácom prostredí niektoré rehabilitačné, alebo stimulačné úkony. Mnohé deti  vyžadujú opakovanú a dlhodobú, niekoľkoročnú a intenzívnu / niekoľkokrát do týždňa/ formu fyzioterapie, ktorá nie je zabezpečená v prípade nedostupnosti pomoci, nutnosti cestovať 50 a viac km za službou V podmienkach SR sa problematikou včasnej intervencie zaoberajú rezorty zdravotníctva, sociálnych vecí a školstva. Každý vo svojom rezorte a svojím spôsobom. Preto nachádzame rôzne formy pomoci vo forme fungovania Denných detských sanatórií, Domovov sociálnych služieb pre deti, jednej ambulancie pre deti s poruchami psychomotorického vývinu, pár vysoko špecializovaných rehabilitačných zariadení. Je pravdou, že je zabezpečená základná sieť neurologických a fyziatrických ambulancií, sieť ambulacií prvého kontaktu, kde by pediatri prvého kontaktu mali byť prvými , ktorí zdiagnostikujú problém vo vývine dieťaťa v ranom, ale aj v predškolskom veku. Následná ponuka centier včasnej intervencie v regionálnom zastúpení, teda v prijateľnej dostupnosti pre rodinu, tak aby mohla rodina absolvovať fyzioterapiu, alebo liečebno pedagogickú intervenciu,  špecificky zameranú na problematiku včasnej intervencie denne, prípadne neskôr podľa potreby – absentuje. Preto sa ZPMP v SR rozhodlo v rámci tvorby programu venovať tejto problematike, formou Vládneho výboru nadiazalo komunikáciu s príslušnými rezortmi a odborníkmi. Preto je aj toto číslo časopisu venované problematike včasnej intervencie.

Európske dokumenty prezentujú hlavné priority a kľúčové prvky politiky a praxe včasnej starostlivosti  nasledovne:

Prístup k všeobecne dostupným a inkluzívnym službám včasnej intervencie:: Prístup k všeobecne dostupným, kvalitným a inkluzívnym službám včasnej intervencie prináša pozitíva všetkým zúčastneným, ponúka potenciál pre väčšiu inklúziu detí , pripravuje cestu pre budúcu inklúziu na bežných školách. (Európska komisia, 2011).

Organizácia a riadenie PVRP: Systémový prístup k službám VI znamená intenzívnu spoluprácu medzi jednotlivými sektormi politiky, ako je vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotníctvo a sociálna politika. K tomu je nevyhnutná  jednotná vízia, spoločná pre všetky zúčastnené strany včítane rodičov, spoločný koncepčný rámec zainteresovaných rezortov s jednotnými cieľmi v celom systéme a jasne definované úlohy a povinnosti na centrálnej i miestnej úrovni (Európska komisia, 2011).

Kvalita PVRP: Služby PVRP by mali byť koncipované  a poskytované tak, aby napĺňali celé spektrum potrieb všetkých detí: kognitívne, emocionálne, sociálne i fyzické potreby. Osvojenie si nekognitívnych zručností (ako je vytrvalosť, motivácia, schopnosť interakcie s ostatnými) v ranom veku je zásadná pre budúce učenie a úspešnosť sociálnej aktivity. Vysoko kvalitné VI dopĺňajú  systém sociálnych istôt, nenahrádzajú ho. (Európska komisia, 2011).

Prístup orientovaný na dieťa: Prvé roky života dieťa sú úplne zásadné  pre kognitívny, zmyslový a motorický vývin, emocionálny a osobnostný vývin, osvojenie reči a pre vytvorenie základov pre celoživotné učenie (Európsky parlament, 2011).

Komunikácia s rodičmi: Rodičia – ako matka, tak i otec – sú vo včasnej intervencii rovnocennými partnermi. Služby včasnej intervencie by mali byť celkom participatívne  a mali by spájať rodičov, profesionálov,  a pokiaľ je to možné, tak i deti samotné (Európsky parlament, 2011).

Personál: Kompetencie profesionálov sú pre vysokú potrebu kvality včasnej intervencie zásadné. Spektrum problémov, ktorým sa venujú profesionáli  v oblasti včasnej intervencie a rôznorodosť problémov detí, ktoré majú v starostlivosti, vyžadujú neustálu reflexiu o pediatrickej, pedagogickej a psychologickej praxi, a spoluprácu  ostatných členov profesionálneho tímu i systémový prístup k profesionalizácii pracovníkov pôsobiacich vo včasnej intervencii

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 115 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery