Font Size

Layout

Cpanel

Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery - Dobrá prax a prieskum

 

Dobrá prax a prieskum

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho vzdelávania (viac  informácií na stránkach: http://www.european-agency.org/agency-projects/early­childhood-intervention)  spracovala prieskum, v rámci ktorého prezentovala hlavné zámery a odporúčania pre včasnú intervenciu. Ukázalo sa, že pre rodiny v situácii,  kedy potrebujú včasnú intervenciu pre jej narodeného člena má prístup ku službám včasnej intervencie a predškolskej stimulácii a výchove a vzdelávaniu najväčší prínos.

Projekt Agentúry s názvom „Včasná intervencia (VI)“sa realizoval v roku  2010 a zapojil 35 expertov z 26 krajín, medzi nimi boli ľudia z praxe, kompetentní politickí činitelia zodpovedajúci za oblasť včasnej intervencie. Zúčastnili sa ho krajiny : Belgicko , Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Island, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, Slovinsko, Španielsko, Veľká Británia a Írsko, Švédsko a Švajčiarsko..

(ECI Policy Paper 2)

Cieľom projektu bolo pomenovať hlavné výsledky  analýzy realizovanej Agentúrou (2003– 2004) a poskytnúť prehľad o pokroku a vývoji v oblasti včasnej intervencie na európskej úrovni. Projekt Agentúry z roku 2005 zdôraznil dôležitú rolu VI na úrovni politickej i profesijnej a predstavil model VI do ktorého sa priamo zapájajú rôzne sektory – zdravotníctvo, školstvo a sociálne veci. Takýto model sa zameriava na rozvoj dieťaťa a na dopad sociálnej interakcie na človeka, najmä dieťa, zdôrazňuje potrebu zameriavať sa súčasne sa rodinu dieťaťa a jej prostredie Tento model korešponduje s ostatnými konceptmi v oblasti problematiky zdravotného postihnutia, s odklonom od modelu medicínskeho k modelu bio-psycho-sociálnemu.

V súlade s uvedeným bol navrhnutá definícia včasnej intervencie ako kombinácia služieb/opatrení pre akékoľvek dieťa v ranom veku a jeho rodinu poskytovaných na ich žiadosť v určitom období života dieťaťa s cieľom:

-Posilnenie a podpora osobného rozvoja dieťaťa;
-Posilnenia  kompetencií rodiny;
-Podpory sociálneho začlenenia rodiny a dieťaťa.

V koncepcii boli definované nasledovné faktory, dôležité pre efektívne uplatňovanie VI

Dostupnosť: Spoločným cieľom VI  a prioritou je, aby  VI bola dostupná, teda  v dosahu a k dispozícii všetkým deťom a ich rodinám, ktoré potrebujú pomoc, čo najskôr

Proximita: Pomoc by mala byť k dispozícii všetkým členom cieľovej skupiny a čo najbližšie k  rodine, a to ako na miestnej i komunitnej úrovni.

Finančná dostupnosť: Rodinám by mali byť služby ponúknuté bezplatne resp. za minimálny poplatok prostredníctvom financovania zo strany sektoru zdravotníctva, sociálnych vecí a školstva. 

Interdisciplinarita: Odborníci, ktorých úlohou je poskytovať včasnú intervenciu deťom a ich rodinám sú z rôznych odborov, majú rôzne odborné zázemie vyplývajúce z ich profesie. Interdisciplinárny spôsob práce uľahčuje výmenu informácií medzi nimi.

Rozmanitosť služieb: Tento faktor je úzko prepojený s rozmanitosťou odborov zapojených do VI. Zapojenie troch oblastí služieb – zdravotníctvo, sociálne veci a  vzdelávanie – je spoločným rysom v rôznych krajinách, zároveň však sú v tejto oblasti medzi krajinami najväčšie rozdiely.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 638 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery