Font Size

Layout

Cpanel

Včasná intervencia - súčasná prax v SR, európske modely a trendy - Súčasné stratégie

Ak platí, že zabezpečenie duchovného rastu a čo najvyššej vzdelanostnej úrovne sú mimoriadne významné pre osobnostný rast a zmysluplný život človeka, o čo viac to platí v prípade, ak ide o dieťa s poruchou psycho-motorického vývinu! Preto je nevyhnutné vytvárať optimálne podmienky pre vzdelávanie na všetkých vzdelanostných stupňoch. V súčasnosti sa praktizujú viaceré formy výučby detí so zdravotným postihnutím. Významnou je skutočnosť, že legislatívne sa už akceptovala požiadavka začleňovať tieto deti, pokiaľ je to len možné, do bežných škôl. Tým sa dosiahne, že dieťa nemusí už v útlom veku odchádzať od rodičov do vzdialených internátnych podmienok špeciálnych škôl. Integrované vzdelávanie prináša pozitíva aj pre zdravé deti, ktoré majú príležitosť vidieť, ako za výrazne sťažených podmienok svoje povinnosti zvládajú najmä deti s rôznymi zdravotnými problémami. Na druhej strane prax ukazuje, že mnohí učitelia si ešte stále nevedia predstaviť, že by mali v škole, resp. v triede dieťa so špeciálnymi potrebami. Podobne mnohí rodičia s nevôľou prijímajú, že spolužiakom ich dieťaťa sa stalo dieťa s nejakým zdravotným obmedzením.

K správnemu začleneniu do vzdelávacieho systému je nevyhnutná bezbariérová úprava školského prostredia, poskytnutie potrebných kompenzačných pomôcok na kompenzáciu redukovaných, životne dôležitých funkcií,primerané informačno-komunikačné technológie pre vzdelávanie, spolupráca so špeciálnym pedagógom a podľa potreby aj pomoc školského asistenta.

Vytváranie optimálnych podmienok pre dôstojný a plnohodnotný život detí so zdravotným postihnutím od prvého okamihu, keď je zrejmé, že ich život si bude vyžadovať určité špecifické prístupy, je v plnom súlade s celosvetovým trendom a s dokumentmi, prijatými na rôznych medzinárodných úrovniach.

Jedným z posledných prijatých dokumentov je aj Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 (obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér). Táto stratégia má za cieľ využiť spoločný potenciál, ktorý ponúkajú Charta základných práv EÚ, Zmluva o fungovaní EÚ a najmä Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a naplno zužitkovať stratégiu Európa 2020 a jej nástroje. Spúšťa proces, vďaka ktorému dostanú ľudia so zdravotným postihnutím možnosť plne sa zapojiť do spoločnosti rovnako ako iní ľudia. Keďže obyvatelia Európy starnú, budú mať uvedené činnosti hmatateľný dosah na kvalitu života tejto čoraz početnejšej časti európskej populácie. Inštitúcie EÚ a členské štáty sa v rámci tejto stratégie vyzývajú k spolupráci, ktorá pomôže vybudovať Európu bez bariér pre všetkých.

V podmienkach SR sa aktuálne pripravuje Národný program starostlivosti o deti a dorast v SR, Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2013 – 2020 a Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR so samostatnou kapitolou, týkajúcou sa ochrany a podpory ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím. V týchto dokumentoch je už venovaná pozornosť aj včasnej intervencii a následnému začleneniu do plnohodnotného života aj napriek zdravotným obmedzeniam.

Možnosti profesijnej a sociálnej integrácie ľudí so zdravotným postihnutím, bez ohľadu na stupeň a povahu ich postihnutia, sú podmienené spoločenskými a individuálnymi opatreniami na všetkých úrovniach, ktoré by im v konečnom dôsledku umožnili plnohodnotne žiť a pracovať, pokiaľ možno v bežných pracovných podmienkach. Možno očakávať, že celospoločenské opatrenia budú mať pozitívny efekt aj z hľadiska ekonomického, pretože je známe, že vďaka efektívnej habilitácii a rehabilitácii, ako aj vďaka kompenzáciám, dospelá osoba so zdravotným postihnutím, ktorá je spoločensky a pracovne správne začlenená, sa stáva platiteľom priamych aj nepriamych daní a odvodov a jej rodina je primerane odbremenená a môže sa tiež venovať pracovným a spoločenským aktivitám.

Na záver ešte odkaz zdravotne ťažko postihnutého, svetoznámeho anglického astrofyzika, nositeľa Wolfovej ceny za fyziku v r. 1988:

Je našou morálnou povinnosťou odstrániť bariéry a investovať dostatočné množstvo prostriedkov a odborných znalostí na odblokovanie potenciálu ľudí so zdravotným postihnutím. Nepriateľom nášho poznania nie je ignorantstvo, ale ilúzia, že už všetko vieme.

 Prof. Stephen William Hawking

 

 

 

 

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 583 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Včasná intervencia - súčasná prax v SR, európske modely a trendy