Font Size

Layout

Cpanel

Včasná intervencia - súčasná prax v SR, európske modely a trendy

MUDr. Mária Orgonášová, Csc.

Narodenie dieťaťa v rodine je zvyčajne radostná udalosť, narodenie dieťaťa so závažnou poruchou štruktúry tela alebo životne dôležitej funkcie, teda s perspektívou sťaženého psycho-motorického vývinu, prináša zväčša obavy o jeho ďalší život. Určite to vždy znamená podstatne väčšie nároky na starostlivosť o dieťa a o jeho výchovu. Na druhej strane však nejde o neriešiteľný, nezvládnuteľný problém pre rodinu, ak by bola okamžite oboznámená s možnými riešeniami v zmysle dostupnej včasnej komplexnej diagnostiky a následnej komplexnej starostlivosti – intervencie. Očakáva sa, že lekár by mal mať záujem aj o ďalší život svojho pacienta, ktorému zachránil život, i keď za cenu trvalých zdravotných následkov, ktoré mu budú sťažovať ďalšie uplatnenie, život v rodine, v spoločnosti. Obzvlášť dôležité je uvedomovať si to u detí s vrodenými poruchami. Poskytnutie prvých informácií od ošetrujúceho lekára o možnej, dokonca pozitívnej budúcnosti, je pre pacienta, ale aj pre jeho rodinných príslušníkov neoceniteľné.

Žiaľ, v súčasnosti nie je zvláštnosťou, že aj v dôsledku nedostatočných informácií niektorý z rodičov nezvládne situáciu a rodinu opustí. Kresťanská rodina má aj v týchto situáciách významnú duchovnú oporu, môže pre citový, duchovný, psycho-motorický vývin dieťaťa vytvoriť optimálne domáce prostredie. Je však samozrejme žiaduca aj komplexná profesionálna starostlivosť a primeraná podpora zo strany verejných inštitúcií.

Starostlivosť o deti s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia sa síce datuje už od 50. rokov minulého storočia, ale nebolo a stále nie je možné hovoriť o systémovej a najmä cieľavedomej komplexnej starostlivosti. Zväčša sa táto starostlivosť, najmä do r. 1989, zabezpečovala segregovane v inštitúciách, v špeciálnych či osobitných školách. Často ani členovia lekárskych posudkových komisií nechápali a nepomáhali riešiť skutočné problémy, ktoré musí zvládať rodina so zdravotne postihnutým dieťaťom a uspokojovali sa s tým, že rodičom odporučili príspevky na invalidné dieťa, vzdelávanie v špeciálnych školách, prípadne umiestnenie dieťaťa do ústavného zariadenia. Tieto zariadenia sú mnohokrát vzdialené aj stovky kilometrov od bydliska rodičov. Problémom bolo aj priznanie a poskytnutie primeraných kompenzačných pomôcok, resp. účelových príspevkov a výhod, ktoré by umožňovali, aby dieťa ostalo v rodine, aby sa mohlo vzdelávať a pripravovať na integrovaný život v zdravej populácii. Osud dieťaťa potom závisel od kvalifikovanosti príslušných ošetrujúcich a odborných lekárov, resp. iných profesionálov, ale tiež od rodinného prostredia a zodpovedného správania sa rodičov dieťaťa.

Skúsenosti aj zo súčasnosti často svedčia o tom, že rodičia, ktorí pri narodení dieťaťa alebo neskôr zistia, že ich dieťa trpí zdravotným postihnutím, sú konfrontovaní s nedostatkom praktických informácií, či už o samotnom postihnutí alebo o tom, akými prostriedkami a terapiami je možné dosiahnuť zlepšenie stavu, resp. ako upraviť prostredie tak, aby negatívne dopady zdravotného postihnutia boli maximálne eliminované. Jednou z najčastejšie hľadaných informácií sú pochopiteľne kontakty na zariadenia, poradne, infromácie o terapiách, o platnej legislatíve, ktorá umožňuje podporu tejto rodine, ale aj kontakty na sponzorov či donorov.

Zahraničné skúsenosti aj medzinárodné požiadavky smerujú k požiadavke vybudovania celoštátnej siete centier včasnej diagnostiky a následnej komplexnej starostlivosti (intervencie) pre podporu psycho-motorického vývinu detí a dorastu, komplikovaného akýmkoľvek zdravotným postihnutím telesnej štruktúry a funkčným deficitom, teda pre komplexnú habilitáciu a rehabilitáciu. Pracovníkmi centra by okrem pediatrov, odborných a rehabilitačných lekárov mali byť tiež psychológovia, fyzioterapeuti, logopédi, liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci a iní medicínski aj nemedicínski špecialisti. Presadiť takýto systémový koordinovaný prístup už dlhé roky stroskotáva na výhovorkách o ekonomických ťažkostiach. Možno by stačilo inak usporiadať a doplniť napr. to, čo už existuje.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 105 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Včasná intervencia - súčasná prax v SR, európske modely a trendy