Font Size

Layout

Cpanel

ERAZMUS - Projekt Respid

O projekte

ZPMP v SR sa zapojilo do medzinárodného projektu cez program Erazmus, a to spolu s organizáciami z Českej republiky (RYTMUS), Poľska (PSONI) a Talianska (IL CERCHIO). Projekt trvá 14 mesiacov (od 1.9.2016 do 31.10.2017) a má názov: Preskúmanie účinnej podpory pre posilnenie autonómie osôb s mentálnym postihnutím (Review of effective support to strengthen the autonomy of people with intellectual disability, v skratke RESPID).  

Cieľom tohto projektu je zbieranie účinných metód, ako podporiť dospelých ľudí s mentálnym postihnutím pri dosahovaní samostatnosti. Ďalším cieľom je vytvorenie spolupráce a vymieňanie skúseností zúčastnených krajín v oblasti podporovaného zamestnávania, podporovaného bývania, spolupráce s rodičmi (hľadanie riešení, čo bude s ľuďmi s MP po smrti rodičov), rodičovstvo ľudí s MP, voľný čas a sociálne kontakty. Tieto ciele sa budú napĺňať prostredníctvom medzinárodných stretnutí, ktoré budú prebiehať postupne vo všetkých krajinách.

Viac o projekte RESPID nájdete na stránke www.respid.eu.

Sledovať môžete taktiež facebook stránku projektu:

https://www.facebook.com/respidproject/

O projekte - Ľahkočitateľná verzia (easy to read)

Predstavíme vám náš nový projekt.
Projekt sa volá RESPID.
Podporila ho Európska únia cez program Erazmus.

V programe Erazmus ide o to, aby spolupracovali rôzne krajiny.
Napríklad, aby si vzájomne dávali rôzne informácie.

V našom projekte spolupracujú krajiny:

 • Poľsko,
 • Česká republika,
 • Slovensko,
 • Taliansko.

Z každej krajiny je zapojená 1 organizácia, ktorá pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím.
Tieto organizácie sú PSONI (Poľsko), RYTMUS (Česká republika), ZPMP v SR (Slovensko), IL CERCHIO (Taliansko).

Projekt trvá 14 mesiacov. Skončí 31. 10. 2017.

O čom je projekt RESPID?

Počas projektu sa 5 krát stretnú organizácie z Poľska, Česka, Slovenska a Talianska.
Stretnutia budú v týchto mestách:

 • Varšava (Poľsko),
 • Praha (Česká republika),
 • Ravenna (Taliansko),
 • Bratislava (Slovensko).

Budú sa tu rozprávať o rôznych témach.
Tieto témy sa týkajú života ľudí s mentálnym postihnutím.

Chceme zistiť, ako týmto ľuďom čo najlepšie pomôcť, aby mohli žiť spokojný život.
Aby boli šťastní a čo najviac samostatní.

Rozprávame sa o tom, ako to funguje v rôznych krajinách.
O našich skúsenostiach.
Čo je dobré, ale aj čo je zlé.

Vďaka tomu môžeme mať skvelé nápady.
Môžeme vymyslieť, ako v našej krajine pomôcť ľuďom s mentálnym postihnutím.

Zaujímajú nás tieto témy:

 • Podporované zamestnávanie
 • Podporované bývanie
 • Rodičovstvo ľudí s mentálnym postihnutím
 • Ako ďalej po smrti rodičov
 • Voľný čas a kontakt s ľuďmi
 • Ako môžu rodičia podporiť samostatnosť svojich detí s mentálnym postihnutím

Všetky zaujímavé informácie zo stretnutí nájdeš postupne na tejto webstránke: www.respid.eu

Môžeš navštíviť aj facebook stránku projektu RESPID: https://www.facebook.com/respidproject/

Budeme na nej informovať o všetkých novinkách.

Projekt je spolufinancovaný v rámci programu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvo. Informácie a názory uvedené v projektových materiáloch sú názory autorov a nemusia nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej komisie.


Uč sa, foť a speakuj!

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR realizuje v období jún – december 2015 projekt Uč sa, foť a speakuj!  Obsahom projektu je celoživotné vzdelávanie a sociálna rehabilitácia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Pôjde o tri druhy špecifických kurzov: kurz fotografovania, v rámci ktorého sa účastníci nielen naučia fotiť, ale výstupom bude i výstava fotografií na sociálnych médiách, kurz anglického jazyka, v rámci ktorého účastníci získajú základné komunikačné zručnosti  a kurzy sebaobhajovania, ktoré pomôžu účastníkom pri osamostatňovaní a rozhodovaní o svojom živote.

Kurzov, ktoré budú realizované v pravidelných týždenných cykloch, sa zúčastní  minimálne 33 osôb. Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj životných zručností ľudí s mentálnym postihnutím. Vzhľadom k cieľovej skupine budú metódy práce prispôsobené ich špecifikám a osobnostným charakteristikám a učebné materiály budú v ľahkočitateľnom jazyku Easy to read. Realizáciou projektu ZPMP v SR napĺňa článok 24 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

 

Za podporu vzdelávacích aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím ďakujeme Nadácii Tatrabanky.

 

Dajme šancu ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám integrovať sa

Pod týmto názvom sa skrýva projekt, ktorý v sebe integruje celú škálu aktivít a činností napomáhajúcich ľuďom s mentálnym postihnutím začleniť sa. Realizujeme ho od decembra 20014 do novembra 2015. Jeho hlavným cieľom  je poskytnúť ľuďom s mentálnym postihnutím a ich najbližšiemu sociálnemu prostrediu vedomosti a zručnosti potrebné na efektívnu obhajobu a presadzovanie svojich práv a pomôcť rozvíjať ich kompetencie.

Aktivity projektu:

Sociálna rehabilitácia a vzdelávanie: poradenské stretnutia  pre tri skupiny sebaobhajcov, tréningy k zodpovednosti, sociálna rehabilitácia  pre seniorov s mentálnym postihnutím, klub pre sebaobhajcov.

Rekondično integračný rehabilitačný pobyt ľudí s mentálnym postihnutím: cieľom pobytu bude podporiť samostatnosť, nezávislosť, osobnostný rozvoj ľudí s mentálnym postihnutím, podporiť ich integráciu do spoločnosti.

Obhajoba práv a záujmov ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín: pripomienkovanie a ovplyvňovanie legislatívneho prostredia

Deň krivých zrkadiel:  12.júna 2015 zorganizujeme Deň krivých zrkadiel na Hviezdoslavovom  námestí v Bratislave.

Výtvarný salón ZPMP: V septembri 2015 zorganizujeme celoslovenskú prehliadku výtvarných prác detí a dospelých s mentálnym postihnutím.

Uvedené aktivity pre ľudí s mentálnym postihnutím budeme môcť realizovať vďaka finančnej podpore z Nadácie Krištáľové krídlo, za čo veľmi pekne ďakujeme.

 

 

 

 

Spolu rúcajme predsudky

Už takmer 35 rokov sa Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR snaží meniť predsudky  verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím. Projekt Spolu rúcajme predsudky zameriava svoju optiku na ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí sa vo svojom živote často stretávajú s odmietaním, ponižovaním, prípadne ľutovaním zo strany verejnosti. Verejnosť nemá dostatočné povedomie o tom, akí v skutočnosti ľudia s mentálnym postihnutím sú, čo dokážu, ak sú správnym smerom podporovaní. Postoje verejnosti bývajú ovplyvnené nedostatkom  objektívnych  informácií, neznalosť problematiky ovplyvňuje spôsob, akým na túto skupinu ľudí nazerajú. Bohužiaľ, ešte i v dnešnej dobe máme na Slovensku legislatívu, ktorá je v rozpore s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Rovnosť pred  zákonom pod rúškom tzv. ochrany býva porušená pozbavením spôsobilosti na právne úkony. Túto skutočnosť sa snaží ZPMP v SR riešiť po viacerých líniách.

Jednou z nich je návrh opatrovníckej reformy, ktorú iniciovalo a komunikuje v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR.

Druhom líniou je práca s verejnosťou, pričom snahou  je poskytnúť verejnosti relevantné informácie a poukázať na nespravodlivosti. Formy, ktoré združenie zvolilo, sú kampaň s príznačným názvom Nechcem, ale musím! a organizovanie Dňa krivých zrkadiel. Kampaň dlhodobo informuje o potrebe  meniť postoje k ľuďom s mentálnym postihnutím, k podpore  ich práv a možností zaradiť sa do prirodzeného  spôsobu života. Do života, v ktorom budú mať  rovnaké práva ako ostatní ľudia.

Jedna z kľúčových  oblastí samostatnosti je samostatné rozhodovanie sa a kampaň sa tomu podrobne venuje. V rámci kampane sme  pripravili webovú stránku www.nechcemalemusim.sk, na ktorej podrobne informujeme a vysvetľujeme danú problematiku. Prostredníctvom projektu Dôstojný život – právo, nie privilégium sme natočili sme šesť videoklipov, ktorými poukazujeme na absurdnosť niektorých situácií, ktoré sú však pre mnohých ľudí s mentálnym postihnutím tvrdou realitou. Projekt Spolu rúcajme predsudky umožní šírenie myšlienok kampane medzi verejnosťou premietaním videoklipov na LCD obrazovkách v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a Bratislavskom  kraji, Poprade, Nitre, Košiciach, Prešove, Lučenci a

Považskej Bystrici po dobu jedného mesiaca v období máj – jún 2015. Ďalšou úlohou projektu bude napísanie profilových článkov z oblasti ľudských práv ktoré sa budú venovať prioritne právam ľudí s mentálnym postihnutím. Veríme, že i tento spôsob publicity nám umožní dostať tému k širokej skupine ľudí a pohnúť tak verejnou mienkou v prospech ľudí s mentálnym postihnutím. Poslednou akciou zameranou na verejnosť bude zorganizovanie desiateho, jubilejného Dňa krivých zrkadiel v júni 2015.

Projekt Spolu rúcajme predsudky môžeme realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a vďaka láskavosti zamestnancov Slovenskej sporiteľne, ktorí ho podporili sumou 2000,-€, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEME.

Ďalšie články...

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 154 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Projekty Aktuálne projekty