Font Size

Layout

Cpanel

Cesty k samostatnosti

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike začalo 1. septembra 2012 realizovať projekt s názvom Cesty k samostatnosti. Projekt potrvá do 30. júna 2014. Čo všetko je jeho náplňou, aké sú naše aktivity a čo nimi sledujeme, sa dočítate tu:

O projekte

Cieľ projektu:

Cieľom projektu Cesty k samostatnosti je podpora samostatného života ľudí s mentálnym postihnutím.
Jeho čiastkovými cieľmi sú:

  •  Rozvoj životných zručností formou tréningových programov
  •  Vytvorenie Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život
  •  Sociálna integrácia seniorov prostredníctvom komunitného rehabilitačno-poradenského programov

Cieľové skupiny:

  Dospelí ľudia s mentálnym postihnutím

Potreby tejto cieľovej skupiny sledujeme v 2 líniách projektu:

Prvou líniou je vytvorenie Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život, ktoré bude zabezpečovať tvorbu a realizáciu špecifických tréningových programov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Druhou líniou je vytvorenie komunitného rehabilitačného programu pre seniorov s mentálnym postihnutím.

  Odborníci pracujúci v priamom kontakte s ľuďmi s mentálnym postihnutím

Ide o odborníkov, ktorí získajú špecifické vedomosti a zručnosti na prípravu a realizáciu tréningových programov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

  Rodičia a príbuzní ľudí s mentálnym postihnutím

Kľúčovým momentom projektu je prenos získaných vedomostí a poznatkov a ich uplatnenie do praxe, preto táto cieľová skupina má veľmi dôležitú úlohu. Je potrebné, aby aj rodičia a opatrovníci viedli a podporovali človeka s mentálnym postihnutím v jeho každodennom živote.  

Aktivity projektu:

  Vzdelávanie lektorov

Centrum prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život bude zastrešovať len takých lektorov, ktorí budú po odbornej i experienciálnej stránke schopní pripraviť, realizovať a vyhodnocovať kvalitné tréningové a vzdelávacie programy pre ľudí s mentálnym postihnutím. Pôjde o odborníkov  z Bratislavského, Banskobystrického, Trnavského a Prešovského kraja, ktorí budú vyškolení a vytvoria i zrealizujú desať tréningových programov.

  Centrum prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život

Paralelne s realizáciou vzdelávania lektorov sa budeme venovať inštitucionalizácii Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život. V rámci prác sa pripraví štatút, vytvorí  sieť spolupracujúcich  odborníkov, inštitúcii a vypracuje stratégia fungovania centra. Dôležitou úlohou bude spolupráca s relevantnými inštitúciami a orgánmi.

  Realizácia tréningových programov pre ľudí s mentálnym postihnutím

Obsahom aktivity je realizácia tréningových programov, ktoré vytvoria lektori počas svojho vzdelávania. Programov sa zúčastní 80 ľudí s mentálnym postihnutím.

  Integrácia seniorov s mentálnym postihnutím, zlepšenie kvality ich života

V prvej časti zrealizujeme  vyhľadávanie rodín a monitoring potrieb seniorov s mentálnym postihnutím, ktorý sa vyhodnotí a bude slúžiť ako podklad na ďalšiu prácu.Následne vytvoríme rehabilitačný program, ktorý budeme realizovať pre dve skupiny v Bratislavskom kraji.  Oblasti, na ktoré sa v rámci programu zameriame budú napr.: kognitívna aktivácia, komunikačné programy, pamäťové tréningy, podpora samostatnosti, kultúrne a športové programy...

Centrum prípravy ľudí s MP na samost. život

Prečo Centrum prípravy ľudí pre samostatný život?

Ľudia s mentálnym postihnutím patria medzi najviac diskriminované skupiny.

Dlhodobo a možno povedať aj systematicky im nie je umožnené v plnej miere sa zúčastňovať integrovaného života. Sú vyčleňovaní už v procese základného vzdelávania, neskôr iba malá časť z nich získa odborné vzdelanie a iba výnimočne sa im podarí získať zamestnanie. Ak sa im to aj podarí, väčšinou ide o prácu v chránených dielňach a nie na otvorenom trhu práce. Väčšina z nich končí v domovoch sociálnych služieb alebo končia zatvorení doma, bez možnosti ďalších impulzov, ktoré by systémovo udržiavali a v ideálnom prípade zvyšovali kvalitu ich života.

Ľudia s mentálnym postihnutím sú špecifickou skupinou, ktorá vo všeobecnosti potrebuje istú mieru celoživotnej podpory zahŕňajúcu aj programy celoživotného vzdelávania a nácviku životných zručností. Vo svojich životoch postupne čelia situáciám, na ktoré neboli pripravení – detstvo strávené poväčšine pod nadmernou ochranou svojich rodičov a v špeciálnych školách im neumožnilo naučiť sa a osvojiť si zručnosti a vedomosti potrebné na ich samostatný život. Mnohí nevedia ani to, ako samostatne využívať hromadnú dopravu, nevedia vykonávať základné práce v domácnosti, nemali možnosť naučiť sa pracovať s počítačom, o jazykovom vzdelávaní ani nehovoriac.

Pritom všetky praktické vedomosti a zručností, ktoré sa ľudia s mentálnym postihnutím naučia, odľahčujú a znižujú rozsah služieb, ktoré využívajú.

Avšak na celoživotné vzdelávanie nemožno pozerať iba ako na napĺňanie potrieb a v podstate dopĺňanie komplexnosti systému služieb, ktoré sú ľuďom s mentálnym postihnutím poskytované, ale musíme naňho pozerať aj ako na právo, keď si človek môže vybrať, akej vzdelávacej aktivite sa bude venovať. Pre ľudí bez postihnutia existuje široký výber kurzov a vzdelávacích obsahov. Môžu sa slobodne rozhodnúť a vybrať si, čomu sa budú venovať. Tento rozmer celoživotného vzdelávania by mal byť rovnaký pre všetkých ľudí.

Potreba celoživotného vzdelávania sa zvyšuje najmä u dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí už vzhľadom na svoj vek nie sú súčasťou oficiálneho vzdelávacieho systému. Pre týchto ľudí existuje iba veľmi málo možností zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít, ktoré majú neformálny alebo informálny charakter. Prakticky neexistuje možnosť vzdelávať sa v jazykových školách, zúčastňovať sa kurzov práce s výpočtovou technikou, alebo odborných rekvalifikačných kurzov, ktoré zabezpečujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ľudia s mentálnym postihnutím majú, takisto, iba minimum možností získať vedomosti a zručnosti v praktických zručnostiach potrebných na samostatný život.

Kvôli vyššie popísaným dôvodom sa ZPMP v SR už pred niekoľkými rokmi začalo venovať tvorbe a realizácii tréningových programov, ktoré pomáhajú ľuďom s mentálnym postihnutím zlepšovať ich zručnosti a zvyšovať ich vedomosti. Máme skúsenosti s rozvíjaním ich komunikačných, jazykových, počítačových aj sociálnych zručností. Doterat však išlo o aktivity, ktoré nemali systematicky charakter, nemali sme dostatok odborníkov na prípravu a realizáciu tréningových programov, programy boli väčšinou realizované v Bratislave. Neexistovala ani inštitúcia, ktorá by zastrešovala a koordinovala tvorbu a realizáciu takýchto tréningov a zebezpečovala prepojenie medzi jednotlivými lektormi.

Tento stav považujeme za základné východiská pre potrebu vytvorenia Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život. Preto sme sa rozhodli naše aktivity v oblasti vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím zastrešiť a koordinovať prostredníctvom Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život.

Vznik Centra podporil Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce prostredníctvom projektu Cesty k samostatnosti, ktorého realizátorom je ZPMP v SR.

Ako Centrum funguje


Ako Centrum prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život funguje?

ZPMP v SR chce aktívne pristupovať k riešeniu problematiky celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím. Za týmto účelom zriadilo Centrum prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život (ďalej len Centrum), ktoré je zodpovedné za prípravu, realizáciu a koordináciu vzdelvávacích a tréningových programov. Úlohou Centra je aj zastrešovať lektorov týchto programov a vytvárať databázu tréningových programov, ktoré budú prenosné v čase a priestore.

Centrum bude plniť aj úlohu administratívnej a dokumentačnej jednotky a bude neustále zisťovať a analyzovať meniace sa potreby našej cieľovej skupiny.

V rámci projektu Cesty k samostatnosti podporeného z programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa nám podarilo vyškoliť 11 lektorov, ktorí získali špecifické vedomosti a zručnosti na prípravu a realizáciu vzdelávacích a rehabilitačných kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Týchto 11 lektorov tvorí základňu spolupracovníkov Centra. Lektori sú z Východného, Stredného a Západného Slovenska, keďže činnosť Centra a najmä realizáciu kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím by sme chceli zabezpečovať plošne.

Základným dokumentom, ktorý definuje úlohy a spôsob fungovania Centra je jeho štatút, ktorý si môžete prečítať tu:

Štatút Centra

Štatút Centra


Štatút Centra si môžete stiahnuť a prečítať tu:

Štatút Centra

 

 

Aktivity Centra

Hlavnými aktivitami Centra sú vzdelávacie kurzy pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Tieto kurzy realizujú vyškolení odborníci. Kurzy pripravujeme tak, aby prinášali ľuďom s mentálnym postihnutím zaujímavé a podnetné informácie, a aby posilňovali ich šance na samostatný život. Viac informácií o jednotlivých kurzoch nájdete nižšie na tejto stránke.


Archív kurzov

PC pre pokročilých

  Miesto konania: Bratislava

  Lektori: Mgr. Marián Horanič, Mgr. Branislav Augustín

Kurz je určený tím ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí už ovládajú základy práce s počítačom. Na tomto kurze sa naučia pracovať s chatovacími programami, s programami na úpravu fotografií, ale preniknú aj do tajov prípravy prezentácií v programe PowerPoint.

 

Sebaobhajovanie

  Miesto konania: Bratislava

  Lektorky: Mgr. Lucia Takáčová, Mgr. Silvia  Aziriová

Obsahom kurzu je  spoznať svoje práva a povinnosti, ale aj to, ako svoje práva môžeme obhajovať a presadzovať. Okrem toho majú účastníci v rámci kurzu možnosť hľadať riešenia na aktuálne problémy, ktorým musia čeliť.

 

Starostlivosť o domácnosť

 Miesto konania: Poprad

 Lektorka: Agnes Zelená

Účastníci kurzu sa naučili čo všetko zahŕňa starostlivosť o domácnosť. Oboznámili sa nielen s teóriou upratovania, varenia, prania a žehlenia, nakupovania a vybavovania korešpondencie, ale všetko si vyskúšali aj v praxi.

Kurz trval 50 hodina zúčastnilo sa ho 10 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

 

Príprava na trh práce

 Miesto konania: Dunajská Streda

 Lektori: Ing. Edit Lanstyák, Ágnes Cséfalvay

Na kurze sa účastníci dozvedeli čo všetko zahŕňa príprava na trh práce. Súčasťou kurzu bol tréning sebapoznávania, účastníci spoznali čo sú ich silné a slabé stránky, aké majú príležitosti a prípadné obmedzenia. Vyskúšali si rôzne formy komunikácie. Zistili možnosti, ktoré trh práce ponúka. Napísali si životopis a pripravili sa na pracovný pohovor.

Kurz trval 50 hodín a zúčastnilo sa ho 12 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

 

Navarím si čo mám rád

 Miesto konania: Lučenec

 Lektori: Mgr. Marcel Jančovič

Kurz je určený pre začiatočníkov. Každý účastník si vybral 1 recept podľa vlastného výberu, ktorý by sa chcel naučiť variť. Účastníci sa zoznámili s kuchynským vybavením a so základnými surovinami. Pracovali aj s fotoreceptami.

Kurz trval 50 hodín a zúčastnilo sa ho 10 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Kurz pečenia

 Miesto konania: Detva

 Lektori: Mgr. Jana Malatincová, Mgr. Mária Gibaľová

Obsahom kurzu bolo oboznámenie sa so základmi pečenia, vyhľadanie receptu, rozpočet a nákup potravín na pečenie, hygiena a bezpečnosť pri práci v kuchyni, upečenie jednoduchého koláča, estetické stolovanie a upratanie kuchyne.

Kurz trval 50 hodín a zúčastnilo sa ho 8 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

 

Kuchyňa a jej špecifiká

 Miesto konania: Vranov nad Topľou

 Lektorka: Mgr. Anna Jankivová

Účastníci sa oboznámili s rôznymi chuťami, naučili sa rozlišovať zdravé a zdraviu škodlivé  jedlá, rozpoznali zdravú výživu, dozvedeli sa o rôznorodosti jedál a tradíciách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Účastníci pripravili švédske stoly a naučili sa rozlišovať medzi každodenným a slávnostným prestieraním.

Kurz trval 50 hodín a zúčastnilo sa ho 15 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Cesta do divadla

 Miesto konania: Bratislava

 Lektorka: Mgr. Patrícia Jarjabková Garajová

Obsahom kurzu je spoznanie divadla, rozvoj komunikácie a uvedomenie si vlastného tela účastníkov, práca s pohybom a gestom, rozvoj vyjadrovacích schopností, práca s textom, tréning písania, čítania, vyjadrovanie vlastných zážitkov, pocitov, práca s mimikou. Účastníci počas realizácie kurzu niekoľkokrát navštívili aj divadelné predstavenie.

Kurz trval 50 hodín a zúčastnilo sa ho 7 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

 

Zaži prírodu všetkými zmyslami

  Miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce

  Lektori: Mgr. Anna Jankivová, Mgr. Agnes Zelená, Ágnes Cséfalvay, Ing. Edit Lanstyák, Mgr. Marián Horanič

Obsahom kurzu bolo priblížiť účastníkom rozdiel medzi živou a neživou prírodou a produktmi človeka, priniesť informácie o tom, ako prírodu chrániť, ako sa v nej správať, ale aj o tom, aké nebezpečenstvá na nás v prírode číhajú. Okrem toho sa účastníci naučili základné pravidlá separácie odpadu a udržiavania čistoty v prírode.

 

Čakám návštevu kamaráta/kamarátky

  Miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce

  Lektori:  Mgr. Lucia Takáčová, Mgr. Jana Malatincová, Mgr. Mária Gibaľová, Mgr. Patrícia Jarjabková Garajová, PhDr. Iveta Mišová, Mgr. Marcel Jančovič

Obsahom kurzu bolo naučiť účastníkov ako sa pripraviť na návštevu kamarátov. Účastníci sa naučili, ako sa na návštevu pripraviť, prečo je dôležité udržiavať si doma poriadok a udržiavať aj svoj zovňajšok. Naučili sa aj pripraviť pre návštevu jednoduché pohostenie. 

Foto

Z konferencie Prístup k vzdelávaniu pre všetkých:

Z medzinárodnej konferencie Europe in Action 2013:

Zo vzdelávania lektorov:

Viac fotografií vo fotogalérii.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 457 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Cesty k samostatnosti